ᕿᓂᕐᓂᖅ ᖃᖓᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ

ᐃᓐᓇᐃᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐅᑭᐅᑭᓗᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᑐᐊᑦ
ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᒃᓴᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖅᑐᑦ
 

ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᐃᑭᔭᖅᑐᓂᕐᒧᑦ ᒪᑐᕕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑐᔭᐅᓂᖏᑦ ᐊᐅᓪᓚᕋᓱᒃᑐᓄᑦ

ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᖃᑕᐅᒋᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᒥᐅᑕᐅᓪᓚᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᔾᔨᙳᐊᒥᑦ ᓵᓚᖃᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᔨᙳᐊᑎᐊᕙᐅᓛᕆᔭᑎᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᕐᑐᒥᐅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᐊᕐᑐᑦ 2015 ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦ ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᖓᓂ

50%ᒥᑦ ᓄᐊᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᖓᑕᒍᕕᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐋᑐᕚᒧᑦ ᐊᐳᕈ 6ᒥᑦ ᓯᑎᐱᕆ 30ᒧᑦ. ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ

 ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᒍᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᒃ ᑖᑉᓱᒥᖓᑦ ᐊᑭᑭᒡᓕᕆᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᑭᒥᒃ ᐃᓚᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑐᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ. PVT14 ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᓕᕈᕕᑦ

ᑭᒃᑰᖖᒪᖔᑕ

ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᓐᖓᕕᖃᑦᑐᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᑯᓂᒃ ᐅᑯᐊ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᖃᖓᑕᓲᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ, ᐸᓯᕕᒃ ᖃᖓᑕᓲᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ, Transair ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐊᑎᐊᒃᑯᑦ. ᐅᓯᑲᑦᑕᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓯᔭᒃᓴᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 80 ᐅᖓᑖᓄᑦ, ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᔅᑯᑦ ᖃᖓᑕᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦᒧᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ ᖃᖓᑦᑕᐸᑦᑐᑎᒃ ᐃᐊᑦᒪᑕᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᑐᕚᒥᒃ. ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᔅᑯᑦ ᑎᒥᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ 1998-ᒥ ᓂᐊᕕᐊᖑᒻᒪᑦ ᓄᐊᑎᐅᕋᒃᑯᓐᓂᑦ, ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓅᕕᐊᓗᐃᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᖏᓐᓂᑦ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ