ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕿᖏᑦ

ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓕᕆᕗᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᓕᒫᖅ ᐊᔾᔨᒌᒥᑦ ᐊᑭᓖᔾᔪᑎᑦᓴᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕿᖏᓐᓂᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑦᓯᔪᒪᔪᑦ $1.50ᕌᕐᑐᓂ/ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑭᓗᒍᕌᒻ* ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖓᒍᑦ.

ᐊᔪᓐᖏᑎᑕᐅᔪᑦ:

ᓄᓇᑦᑎᓐᓂ ᐆᒪᔪᕐᑕᒥᓃᑦ (ᐃᖃᓗᑦ, ᑎᖕᒥᐊᑦ ᐆᒪᔪᓪᓗ ᐱᓱᑦᑏᑦ ᐳᐃᔩᓪᓗ), ᓂᖀᑦ ᐊᔪᓐᖏᑎᑕᐅᔪᑦ.
• ᓂᐅᕐᕈᑎᑦᓴᐅᓂᐊᓐᖏᑉᐸᑕ.
• ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᑐᖅ ᐅᓯᔭᐅᑎᑦᓯᔪᒪᓗᓂ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᕙᑦᑕᖏᓐᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑏᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᓗ ᔭᓗᓇᐃᕝᒧᑦ, ᐃᑦᒪᓐᑕᓐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᑐᕚᒧᑦ.
• ᐊᐃᔭᐅᖁᔨᒍᕕᑦ ᑎᑭᕝᕕᐅᒍᕕᑦ ᐋᑦᓯᖁᔨᒍᑦᓯᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᕐᑎᒍᒪᔭᓐᓂᖕ ᐋᖅᑮᖃᑎᒋᓯᒪᒋᐊᓕᑎᑦ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕐᑕᐅᔪᒪᓐᓂᕈᕕᑦ. (ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᖕ ᐊᐃᑦᓯᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐋᑦᓯᒍᓐᓇᕐᑐᓪᓗ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᐃᓐᓇᐅᖏᒻᒪᑕ.)

ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᓖᑦ:

• ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᖕᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᕆᐊᓖᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑦᓯᒍᒪᒍᕕᑦ ᐆᒪᔪᒥᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐆᒪᔪᒥᓂᕐᒥᑦ, ᓴᓇᐅᒐᑦ ᐊᓯᖏᑦ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒥᓪᓘᓐᓃᑦ.
• ᐆᒪᔪᕐᓂᑦ ᓯᓚᑖᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑦᓯᔪᒪᓗᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐊᓪᓚᕝᕕᖏᓐᓂᖕ ᑕᒪᐃᓐᓂᐸᓗᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ.
• ᓄᓇᑦᓯᐊᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᕿᒥᕐᕈᔪᓐᓇᕐᑕᑎᑦ ᐅᕙᓐᖓᑦ http://www.enr.gov.nt.ca/_live/pages/wpPages/Exporting_Wildlife.aspx
• ᓄᓇᕗᒥ, ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᔪᖅ ᓄᓇᑦᓯᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑕ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓂᖕ ᐅᖄᓚᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ 1-866-222-9063.

ᐴᖅᑲᑦᓯᐊᕐᓯᒪᒋᐊᓖᑦ:

• ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑕᐅᓂᐊᕐᑐᓕᒫᑦ ᓴᓗᒪᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᐅᒃᑕᖃᓐᖏᓪᓗᑎᓪᓗ ᓴᖅᑭᔮᕐᑐᒥᒃ
• ᓄᑖᒥᓃᑦ ᓂᖀᑦ, ᐊᒦᑦ ᐃᖃᖅᑏᓪᓗ ᑕᕆᐅᕐᒦᑦᑐᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᔾᔮᖏᑦᑐᑦ
• ᓄᑦᑕᓗᐊᕐᔭᐃᕐᓯᒪᓗᒋᑦ ᓱᕋᑦᑎᕐᔭᐃᕐᓯᒪᓗᒋᓪᓗ ᐴᖅᑲᕐᓯᒪᔭᑎᑦ, ᐃᓗᐊᒍᑦ ᓂᕈᒻᒫᑯᑎᖃᕐᓗᒍ ᖃᐅᓯᓕᕐᔭᐃᕐᓯᒪᓗᑎᒃ ᐴᖅᑲᕐᓯᒪᑦᓯᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᓯᓕᔭᑦᑐᓂᖕ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑦᓯᓂᐊᕈᕕᑦ
• ᐴᖅᑲᐃᕖᑦ ᓯᓚᑉᐱᐊᖓ ᑕᖏᕐᑐᔫᓗᓂ ᓱᕋᑲᐅᕐᑐᖏᓪᓗᓂᓗ
• ᐴᖅᑲᐃᕕᒋᓯᒪᔭᑦ ᐊᖏᓂᖓ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖓᓗ ᐅᓯᓕᕐᓱᐃᔨᓄᑦ ᐊᔾᔭᕋᑦᓴᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ. ᐊᑐᓂ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑕᐅᔪᑦ ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖏᑦ ᐅᖓᑖᓃᑦᑕᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᑦ 32 ᑭᓗᒍᕌᒻᔅ.
• ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᒪᑦᓯᐊᕐᓗᒍ ᐊᑎᖓ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓᓗ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑦᓯᔫᑉ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᑦᓯᕕᐅᔫᓪᓗ ᓴᖅᑭᔮᕐᔫᒥᓗᓂ ᓯᓚᑖᒍᑦ ᐊᐅᓚᕐᑎᑕᕕᑦ
• ᑕᖅᓴᐅᔾᔫᒥᓗᓂ ᑎᑎᕋᕐᓗᒍ "ᓱᕋᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ", "ᖁᐊᖅ", "ᓂᓪᓕᓇᕆᐊᓕᒃ", "ᖁᐊᑦᑕᐃᓕᑦᓯᐊᕐᓕ", ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ "ᐃᒫᖔᖅ ᓇᐸᔪᖅ" ᑕᐃᒪᐃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᐸᑦ
• ᐲᔭᕐᓗᒋᑦ ᓂᐱᔫᑐᖃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑏᑦ ᐊᑐᒃᑲᓐᓂᑐᐊᕈᕕᑦ ᐃᑦᑎᕐᕕᐅᔭᒥᒃ ᐴᖅᑲᐃᕕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᒥᓂᕐᒥᓪᓘᓐᓃᑦ
• ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᕐᑐᑎᑦ ᓄᓇᑦᓯᓐᓂ ᐊᐅᓪᓚᕐᑎᒐᑦᓴᓂᖕ ᐅᓯᓕᖅᓱᐃᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᕝᕕᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓯᔭᑦᓴᑦ ᒪᓕᒐᖏᑕ ᐊᑭᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᕐᑐᑦ

* ᖁᓛᒍᒃᑲᓐᓂᖅ ᑖᒃᓰᔭᕈᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᓄᓇᖓᓂ ᐃᓚᔭᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦ ᐊᑭᓕᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓖᓪᓗ. ᐊᑦᑎᓛᖅ ᐊᑭᖓ ᐊᕙᑎᕌᕐᑐᖅ ($20) ᐅᖁᒪᐃᓗᐊᓐᖏᑉᐸᑦ.