ᒫᓐᓇᓕᓴᐃᑦ ᐱᔭᖏᖅᓴᐅᑏᑦ

ᓄᐊᑎᔾᔪᑎᓂᑦ ᓵᓚᒃᓴᕋᓱᒋᑦ

ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᑦ ᓴᓚᒃᓴᕋᓱᒃᓗᑎᑦ 20,000ᓂᒃ ᓄᐊᑦᑎᔪᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ 20,000 ᐊᕕᒃᑕᐅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐱᖃᓐᓇᕆᔭᕐᓄᑦ. ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᓵᖅᑐᑦ ᐱᖃᑕᐅᓇᓱᒍᓐᓇᖅᐳᑦ ᐅᑐᐱᕆ 1, 2014ᒥ ᒫᔾᔨ 31,2015ᒧᑦ

ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕈᒪᒍᕕᑦ