ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑕᐅᔪᓂᒃ ᑲᒪᑦᓯᐊᕐᓂᖅ

 ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ ᐃᖏᕐᕋᒋᐊᓚᐅᙱᓂᕐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᓪᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑎᒋᔭᑦ, Canadian North ᐃᓂᓕᐅᖅᑎᖏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᒥᒃᑕᕐᕕᒃ.

 

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ ᖃᖓᑕᔭᕇᕐᓯᒪᓕᕈᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ ᐃᕐᖃᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᓇᒡᒐᔭᐅᒥᑦ ᑕᓪᓕᕐᒥᕐᒧᑦ 8:30ᒥ 5:30ᒧᑦ

1-855-305-2273 uvvaluunniit customercare@canadiannorth.com

ᕿᔪᖁᑎᖕᓂᒃ ᐊᐱᕐᖁᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᑕᑯᓗᒍ ᒥᒃᑕᕐᕖᑦ ᒪᒃᐱᒐᖁᑎᕗᑦ ᑐᑭᓯᒋᓂᐊᕋᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᑐᓂᓯᔪᖕᓇᕐᒪᖔᖅᐲᑦ ᕿᔪᖁᑎᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᓴᕐᓂᒃ.