ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᐃᓕᓯᒪᒻᒪᕆᒃᑐᑦ

ᐅᑭᐅᖅᑕᕐᑐᕐᒥᑦ ᓄᓇᓕᒃᐳᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᓯᐊᖅᑎᒐᓱᒃᖢᒋᑦ, Canadian North ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᑎᖕᒥᓲᒃᑰᕈᑎᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ ᐅᓯᑲᖅᑕᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑭᑭᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᐃᓕᓯᒪᒻᒪᕆᒃᑐᕐᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓄᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓗᐊᓄᑦ ᓯᓚᑖᓄᓪᓗ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ 1-800-661-1505