ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᑭᖏᑦ

ᐃᓱᒪᒋᓪᓗᒍ ᐊᒃᓱᕉᑎᒋᓯᒪᐃᓐᓇᖅᓯᒪᔭᕗᑦ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ, Canadian North ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᑎᖕᒥᓲᒃᑰᕈᑎᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ ᐅᓯᑲᖅᑕᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑭᑭᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᕈᑕᐅᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᑎᒥᐅᔪᓪᓗ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑭᑭᒡᓕᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᐅᙱᑐᓄᓪᓗ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ 1-800-661-1505