ᕿᐱᓕᐊᕆᔭᑉ ᑕᖅᓴᖓ

Quilt Pattern

ᖁᕕᐊᓲᑎᒋᓗᒍ Canadian North 10-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᐊᐅᓚᓕᕐᓂᖓ, ᑖᒃᑐᐊ ᐃᓕᐅᕐᖃᕆᐊᓖᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᑦ ᐃᓅᓯᐅᑉ ᒥᒃᓵᓅᓕᖓᔪᑦ ᕿᐱᒃᓴᓕᐅᕈᑎᑦ ᐋᕐᕿᒃᓱᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑲᓚᙳᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᓴᕐᕿᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐄᐳᕈ 2008-ᒥᑦ. ᑎᑎᕋᐅᔭᙳᐊᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥᐅᑕᕐᒧᑦ ᓴᓇᐅᒐᓕᐅᖅᑎᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᐱᒃᓴᓕᐅᖅᑎᒧᑦ ᔮᓇᑦ ᐸᐃᓯ.

ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᑦ ᓄᐅᕕᐊᒃᓴᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓᑦ ᕿᐱᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑐᕌᕐᓂᐊᖅᑐᑦ Canadian North ᕿᐱᒃᓴᓕᐅᖅᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ - Canadian North ᐃᕐᖃᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐃᖏᕐᕋᕙᒃᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᕐᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᖢᑎᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᕐᓂᕐᒥᒃ.

ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᖅᑐᐊᖅᑐᖅ $10-ᓕᒃ ᐃᓚᖃᖅᖢᓂ ᑖᒃᓯᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᐃᔾᔪᑎᒃᓴᒥᒡᓗ. ᑲᑎᖅᓱᒃᑭᑦ ᑕᒪᐃᑕ 9. ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᓗᒍ: ᕿᐱᒃᓴᓕᐅᕈᑎᒥᒃ ᑎᑭᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕈᑎ

ᑕᒪᐃᑕ 9 ᑲᑎᖅᓱᒃᑭᑦ ᓴᓂᕋᕐᒨᖓᔪᑦ ᒥᖅᓱᙳᐊᕈᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑎᑎᕐᓗᒋᑦ ᕿᐱᐅᙳᖅᑎᓪᓗᒋᑦ!

ᐊᔪᕐᓇᖏᑦᓯᐊᖅᑐᑦ ᒥᖅᓱᕆᐅᖅᓴᓕᓵᒧᑦ ᐱᔭᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ ᖁᕕᐊᓇᖅᖢᑎᒡᓗ ᒥᖅᓱᔪᔪᑐᖃᕐᓄᑦ.

ᐅᓪᓗᕐᒥᒃ ᖁᕕᐊᓇᕈᑕᐅᔪᖅ!

ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᐃᓕᒃᑎᐅᑎᒥᒃ ᐊᖏᓂᓕᒃ 11"x11".