ᒪᓕᒐᐃᑦ / ᑖᒃᓰᔭᐃᔭᖅᑕᐅᔪᑦ

ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑕᑯᓂᐊᕋᕕᐅᒃ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᖏᕐᕋᓂᕐᒧᑦ ᑖᒃᓰᔭᐃᔭᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᑎᒃ ᒪᓕᒐᖅᐳᑦᐃᖏᕐᕋᓂᖏᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᑦ, ᖁᔪᖁᑏᑦ ᐱᖁᑏᓪᓗ ᑲᓴᑕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ.