ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ

ᑲᓱᖅᓯᒋᐊᕈᑎ ᐊᑎᑦᑎᐊᖓᓃᑦᑐᖅ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᓐᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᔪᒪᒧᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᕕᒋᔭᒃᓴᐅᑎᑕᐅᓇᑎᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᓐᓇᔭᖅᐳᑦ PDF. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓂᐊᖅᐳᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᐱᔫᒥᓵᕆᔾᔪᑎᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᙱᓚᑦ. ᒫᓐᓇᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᐃᔮᒃᓴᖅᑖᕆᔭᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᔪᒪᒍᕕᑦ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᖅᓯᐅᕐᓂᖅ.