ᐃᐅᕈᑉᓛᓐ

ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ

ᐃᖏᕐᕋᔪᑦ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᖃᖓᑕᓲᖏᓐᓂ ᐱᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᐃᕈᑉᓛᓐ (Aeroplan®) ᖃᖓᑕᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ 100%ᖑᔪᓐᓇᖅᖢᓂ ᒪᐃᔪᓂᑦ ᖃᖓᑕᔭᐅᔪᓂᑦ. ᐅᓄᙱᓛᖑᓪᓗᑎᒃ 125 ᐃᐅᕈᑉᓛᓐ ᖃᖓᑕᔪᓐᓇᐅᑎᓂᒃ ᐱᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᐊᔪᕐᓇᙱᑦᑐᓂ ᖃᖓᓂᓗᒃᑖᕐᓂᑦ.

ᖃᖓᑕᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

ᖃᖓᑦᑕᕐᕕᒃᓴᖃᖅᐸᒌᖅᑐᓗᒃᑖᑦ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᖃᖓᑕᓲᖏᑦ ᖃᖓᑕᕝᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᖃᖓᑕᕝᕕᐅᔪᓐᓇᙱᑐᐃᓐᓇᖅᖢᑎᒃ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᑕᐃᓂᒃᑯᑦ ᐃᒪᐃᓕᖓᔪᑦ E, K, L, N, Q, R, S, W, X

ᖃᖓᑕᕕᒋᔭᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ ᐃᐅᕈᑉᓛᓐ ᒪᐃᓕᑦ
(Y) 100% ᐊᑕᖏᕐᓗᒋᑦ ᒪᐃᓕᑦ ᖃᖓᑕᔭᑦ (ᐃᓄᐃᓴᓛᖅ 500
(C, H, P, V) 75% ᓇᑉᐸᖓ ᓇᑉᐸᖓᓂ ᐃᓚᓗᒍ ᒪᐃᓕᑦ ᖃᖓᑕᔭᑦ (ᐃᓄᐃᓴᓛᖅ 375)
(M, O) 50% ᓇᑉᐸᖓ ᒪᐃᓕᑦ ᖃᖓᑕᔭᑦ (ᐃᓄᐃᓴᓛᖅ 250)
(A, B, T) 25% ᓇᑉᐸᖓᑕ ᓇᑉᐸᖓ ᒪᐃᓕᑦ ᖃᖓᑕᔭᑦ (ᐃᓄᐃᓴᓛᖅ 125)

ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᐊᖅᑕᐅᒋᐊᓖᑦ

* ᑐᙵᓂᖃᖅᑐᖅ ᖃᖓᑕᓂᕆᓪᓚᑦᑖᖅᑕᓂᒃ.
† ᐃᐅᕈᑉᓛᓐ ᒪᐃᓕᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᑕᐅᔪᑦ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᐊᑑᑎᖃᙱᓚᑦ ᐃᐊᕐ ᑲᓇᑕᒃᑯᑦ ᖁᕝᕙᓯᖕᓂᖅᓴᑦᑯ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒋᔪᓐᓇᕐᓂᕆᔭᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᓂᕌᖓᕕᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᖃᓯᐅᑏᓐᓇᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐸᐃᑦ ᐃᐅᕈᑉᓛᓐᑯᑦ ᓇᐃᓴᐅᑏᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᓕᕌᖓᕕᑦ, ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᖃᓯᐅᑎᓗᒍᓘᓐᓃᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᓕᕌᖓᕕᑦ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅ ᓇᐃᓴᐅᑎᒋᔭᑦ ᐃᓕᔭᐅᖃᓯᐅᑏᓐᓇᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒍ.

ᐃᐅᕈᑉᓛᓐᑯᓐᓄᒃ ᐃᓚᒋᔭᑦ ᐊᑐᖅᓯᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᒪᐃᓕᒋᔭᕐᒥᓂᒃ ᖃᖓᑕᓗᑎᒃ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑎᒍᑦ ᐅᖃᓚᒍᑎᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᐅᕈᑉᓛᓐᑯᓐᓄᑦ ᐅᕗᖓ 1-800-361-5373. ᐃᐅᕈᑉᓛᓐᑯᑎᒍᑦ ᐃᓂᒃᓴᐃᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᔪᓐᓇᙱᓚᑦ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖓᒍᑦ.

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓗᒍ, ᐃᐅᕈᑉᓛᓐᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᖓ ᑕᑯᓗᒍ.