ᐃᐅᕐ ᖃᖓᑕᔪᓐᓇᐅᑎᑦ

ᐃᐅᕐ ᖃᖓᑕᔪᓐᓇᐅᑎᑦ (Air Miles®)

ᐱᔪᓐᓇᙱᒃᑲᓗᐊᖅᖢᑎᑦ ᐃᐊᕐ ᒪᐃᔪᓂᒃ® ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᖃᖓᑕᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦ ᖃᖓᑕᓲᖏᓐᓂ, ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᔪᒍᑦ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᖃᖅᑎᑦᑎᓲᕆᓂᑦᑎᓐᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᐅᕐ ᖃᖓᑕᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ® ᑲᑎᖅᓱᐃᔪᑦ.

ᐃᐅᕐ ᖃᖓᑕᔪᓐᓇᐅᑎᑦ® ᑲᑎᖅᓱᐃᔨᑦ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᖃᖓᑕᓂᕐᒧᑦ ᒪᐃᓕᖁᑎᒥᓂᒃ ᖃᖓᑕᔾᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑎᒍᑦ..

ᐃᐅᕐ ᖃᖓᑕᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᐊᑐᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᖓᑦᑕᐅᓯᕋᓱᒃᑐᑦ ᐋᖅᑭᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓕᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐅᓪᓗᑦ 7 ᖃᖓᑕᓚᐅᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᖃᖓᑕᓂᕆᔭᖏᓪᓗ ᐅᑎᒧᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ.

ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᖅᑕᐅᔪᒪᒍᕕᑦ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᖃᖓᑕᓲᖓᓂ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐃᐊᕐ ᒪᐃᔪᑎᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐅᖄᓚᒡᕕᒋᓗᒍ ᐃᐅᕐ ᖃᖓᑕᔪᓐᓇᐅᑎᓕᕆᔨᑦ ᐅᕙᓂ: 1-888-AIR-MILES (1-888-247-6453). ᑐᕌᓐᑐᒥ: (416)226-5171.

ᐊᑐᖅᓯᑎᑦᑎᓂᓗᒃᑖᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑕᐃᒪᐃᒋᐊᖃᖅᑎᓯᒪᔭᓂᑦ ᐃᐊᕐ ᒪᐃᔪᓂᒃ ᐊᑐᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖁᑎᒋᔭᒥ ᐃᐅᕐ ᖃᖓᑕᔪᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ. ᐊᔪᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᑦ ᐊᑭᓕᒃᑲᓐᓂᕆᐊᓕᓪᓗ ᐱᑕᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᖅᐳᑦ. ᐃᓂᒃᓴᖅᑕᖃᖅᐸᑦ ᑭᓯᐊᓂᐅᓪᓗᓂ. ᑐᓴᑦᑎᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒋᑦ www.airmiles.ca.