ᐃᑭᔭᖅᑐᕐᓂᖅ

ᐃᑭᔭᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓂᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᑐᖏᑦ ᒪᑐᔭᐅᓂᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ. ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ ᑕᑯᒃᑭᑦ.

ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᐊᒐᖁᑎᒋᑎᒍᑦ ᔫᓂ 18, 2007ᒥᑦ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ ᖃᖓᑕᓂᐊᖅᑐᑦ ᑕᑯᖅᑯᔾᔨᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕆᑎᑕᒥᒃ ᐊᔾᔨᙳᐊᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᙶᖅᑑᖕᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖᖕᓂᒃ ᐊᔾᔨᙳᐊᖃᕋᑎᒃ. ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᑉ ᐱᖃᑖ ᐃᓅᓕᕐᕕᐊᓂᒃ ᐊᕐᓇᐅᖕᒪᖔᑦ ᐊᖑᑕᐅᖕᒪᖔᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᖅ. ᖃᖓᑕᓂᐊᖅᑐᑦ 18 ᐅᖓᑖᓂ ᐊᕐᕌᒍᓖᑦ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᓇᔭᖅᐳᑦ ᑭᓇᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᙱᑉᐸᑕ.

ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᑎᓪᓗᑎᑦ ᐊᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑎᕈᓰᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔭᖓ ᑕᖕᒪᕐᓯᒪᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᑦᑎᐊᕐᓗᒍ. ᐊᑎᕐᐱᓐ ᑎᑎᕋᐅᓯᖓ ᐊᓯᔾᔨᕐᓯᒪᒍᕕᐅᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᑕᔾᔪᑎᕕᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖓ ᐊᔾᔨᒌᖏᒃᑯᑎᑎᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑎᓗᑎᓐ ᐊᓯᔾᔨᕐᑕᐅᓂᕕᓂᖓᓂ

ᑐᓴᐅᓯᕆᐊᓪᓚᒍᒪᒍᕕᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᖃᖓᑕᔪᓄᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒋᔭᖓ.

ᐃᒪᒡᒋᕐᓂᖅ ᐃᒪᐅᔭᒡᒋᕐᓂᕐᓗ

ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᒍ ᓇᓗᓇᐃᕆᓯᒪᔪᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᖅ ᐃᒪᒡᒋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᐅᔭᒡᒋᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᑎᖕᒥᑳᖅᑕᖅᑐᒡᒋᕐᓂᕐᒧᓪᓗ.

ᐊᑑᕆᐊᖃᖏᑦᑐᑦ ᐱᖂᑎᑦ ᐃᑮᒪᑎᓪᓗᑎ ᖃᖓᑖᓯᐅᑦᑎᓐᓂ

ᐊᑑᕆᐊᖃᖏᑦᑐᑎ ᐊᖅᑮᒃᓯᓗᑎ ᑮᓱᑐᐃᓐᓇᕐᓂ ᐱᖂᑎᓂᒃ ᐃᕖ ᐃᒃᓯᕙ - ᐅᑕᖓᓄ ᐅᕚᓗᓐᓂ ᓈᒧᑐᐃᓐᓇ ᖃᖓᑖᓯᐅᑉ ᐃᓛᖓᓄ. ᑖᓐᓇ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᖅ ᐱᖂᑎᑦ ᓱᕐᓗ ᓃᐅᒻᒧ ᐃᑳᔪᑎᑦ, ᐃᒃᓯᕙ ᐅᑕᐅᑉ ᐊᖅᑮᒃᓯᒪᔾᔪᑎᖓᓄ ᑕᑮᓪᓕᒋᐊᕈᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕉᓯᕐᓄ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᑦ. ᓱᕉᓯᕐᓄ ᐊᒻᒪᓗ ᓅᑕᕋᕐᓄ, ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᑐᐊᑦ ᐃᑮᒪᑦᑎᐊᕈᑎᑦ ᐱᖂᑎᑦ ᐊᑑᕋᒃᓴᐅᔪᑦ. ᑐᑮᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᑦ ᑕᑰᓗᒋ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᓄ ᓱᕉᓯᕐᓄ ᐊᒻᒪᓗ ᓅᑕᕋᕐᓄ ᐃᑮᒪᑦᑎᐊᕈᑎᑦ ᐊᑑᕋᒃᓴᐅᔪᑦ.

ᐅᐊᔭᒨᖅᑐᑦ/ᐳᔪᐃᓐᓈᖅᑐᑦ ᓯᒡᒐᓕᐊᑦ

ᐅᐊᔭᒨᖅᑐᓂᒃ ᓯᒡᒐᓕᐊᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᖏᑦᑐᑦ ᖃᖓᑕᓲ ᐃᓗᐊᓂᓕ. ᓇᒃᓴᕐᓂᐊᕈᕕᑦ ᐃᑭᒪᕕᖓᓂ ᐅᓯᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ

ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᔪᑦ ᐃᑭᔭᑐᕐᕕᖏᑦ

 • ᖃᖓᑕᓲᓕᒫᓄᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐃᑭᔭᖅᑐᖃᑦᑕᕆᔅᓯ ᐃᑲᕋᓪᓗᐊᒥᑦ ᐊᐅᓪᓚᕕᔅᓴᐃᑦ ᑎᑭᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ.
 • ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕕᒋᓂᐊᖅᑕᐃᑦ (ᐃᐊᑦᒪᓐᑕᓐ ᐊᒻᒪ ᐋᑐᕚᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᖁᓗᓈᓅᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ ᔨᐊᓗᓇᐃᒥ ᐃᖃᓗᓐᓂᓗ) 90 ᒥᓂᑦᔅ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐃᑭᔭᖅᑐᖃᑦᑕᕐᓗᓂ.
 • ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔭᖅᑐᓕᕈᕕᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕈᕕᑦ, ᐃᑭᔭᖅᑐᖃᑦᑕᖁᔨᔪᒍᑦ 90 ᒥᓂᑦᔅ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᕕᔅᓴᐃᑦ ᑎᑭᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒍ.

ᐃᑭᔭᖅᑐᓂᕐᒧᑦ ᒪᑐᕕᐅᓂᖏᑦ

 • ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᐃᑭᔭᑐᖅᕕᖏᑦ ᐃᐊᒪᑕᓐ ᐊᒻᒪ ᐋᑐᕚᒥᑦ ᒪᑐᔭᐅᕙᑦᑐᑦ 45 ᒥᓂᑦᔅ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᕕᒋᐊᖅᓯᒪᔭᖓᓂ.
 • ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᐃᑭᔭᑐᖅᕕᖏᑦ ᐊᓯᓕᒫᖏᓐᓂ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᕕᓂᑦ ᒪᑐᕙᑦᑐᑦ 30 ᒥᓂᑦᔅ ᐊᐅᓚᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ.
 • ᑭᖑᕙᕐᓂᕈᕕᑦ ᒪᑐᕕᖓᓂ, ᐃᑦᑎᕐᕕᑎᑦ ᐃᑭᔪᓐᓇᔮᖏᑦᑐᑦ ᐃᕝᕕᓘᓐᓃᑦ.

ᒪᑐᖏᑦ ᒪᑐᔭᐅᓂᖏᑦ

 • ᒪᑐᖓᓅᕈᕕᑦ 10 ᒥᓂᑦᔅ ᐊᐅᓪᓚᕕᒋᓂᐊᖅᑕᕐᓂᑦ, ᑭᖑᕙᓐᓂᕈᕕᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᖓᑕᓲᒧᑦ ᐃᑭᒪᔪᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᑭᑎᑕᐅᔪᓐᓇᔮᖏᑦᑐᑎᑦ.

ᐃᑭᔭᖅᑐᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕆᐊᖅᑐᕐᓂᖅ.

 • ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᓯᖅᑕᐅᖃᑦᑕᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᔾᔨᒍᐊᓕᖕᒥᒃ ᐃᕝᕕᐅᓂᕋᑎᒥᒃ ᑐᒃᓯᕋᕐᕕᐅᓇᔭᖅᐳᑦ ᐃᑭᔭᖅᑐᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕆᐊᖅᑐᖅᑎᓪᓗᖅᑎᑦ. ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᓄᓇᖓᓐᓄᙵᐅᒍᕕᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᓯᐊᓄᓪᓘᓐᓃᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᓯᓚᑖᓅᕈᓐᓇᐅᑎᒥᒃ ᐱᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑎᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒡᓗ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ.
 • ᖃᖓᑕᔾᔪᑎᒋᔭᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ ᓇᓗᓇᐃᕐᓗᒍ (ᐸᐃᑉᐹᖑᒃᐸᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒎᖓᒃᐸᓪᓘᓐᓃᑦ) ᐸᐃᑉᐹᖑᒃᐸᑦ ᐊᒃᑕᑰᖅᑕᐃᓕᒪᑦᑎᐊᕐᓗᒍ!
 • ᐃᑭᔭᖅᑐᕈᓐᓇᐅᑎᑖᕆᐊᖅᑐᕐᓗᑎᒃ ᖃᖓᑦᑕᕐᕕᒃᓴᕕᒃ ᑐᖔᓂ ᐃᑲᕐᕋᓪᓗᐊᕐᒥ.
 • ᐱᖁᑎᒡᒋᐊᕆᔭᑎᑦ ᐅᓯᔭᐅᒃᐸᑕ ᐸᐸᒃᑯᕕᒋᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑎᑕᑦ ᐅᖓᑖᓂᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ (ᐊᒃᑎᒋᓂᖏᑎᒍᑦ, ᐅᖁᒪᐃᓐᓂᖏᑎᒍᑦ, ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑎᒍᑦ).
 • ᖃᓄᒃᑲᓐᓂᖅ ᐃᓛᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᖃᕆᐊᖃᕈᕕᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒋᑦ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᖃᖓᑕᓂᕆᓂᐊᖅᑕᕕᑦ ᐃᑉᐸᒃᓴᖓᓂ.
 • ᐱᖁᑎᓕᒫᑎᑦ ᐊᑎᓕᕐᕕᒋᓯᒪᓗᒋᑦ.

ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ

ᐱᒃᑯᒋᑦᓯᐊᖃᑦᑕᖅᓯᐅᒃ ᖃᖓᑕᔫᒥ ᐱᔨᑲᑖᓯ ᐃᑭᒪᖃᑎᓯᓗ ᖃᖓᑕᔫᒥ. ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᕐᖦ-ᑯᑦ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᕈᒪᒻᒪᑕ ᐃᑭᒪᔪᓕᒫᓂᒃ ᐊᑦᑕᓇᓐᖏᑦᑐᒥᒃ ᖁᕕᐊᓇᖅᑐᒥᓪᓗ ᐊᑑᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ. ᐃᓚᖏᑦ ᐱᐅᓯᐅᔪᑦ ᐊᑖᓂ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓᑕᔫᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᖓᓐᓂ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒻᒪᑕ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑑᒋᐊᖏᑦ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖓᓄᑦ ᖃᖓᑕᔫᑉ, ᐃᑭᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓᑕᔫᒥᒃ ᐱᔨᑦᓯᖅᑐᑦ. ᐃᓚᖏᑦ ᐅᑯᐊ ᐱᐅᓯᐅᔪᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᔪᑦ:

• ᐸᕝᕕᓴᓐᓂᖅ,
• ᐅᖃᐅᓯᕐᓗᓐᓂ,
• ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᓂᖅ,
• ᓄᓕᐊᓂᕐᓕᓂᕐᒨᖓᔪᑦ,
• ᐱᒻᒪᕆᐅᓵᕐᓂᖅ,
• ᐋᖓᔮᕐᓂᖅ ᐱᑦᓯᐊᖏᓐᓂᕐᓘᓐᓃᑦ*
• ᓱᐴᖅᑐᑦᑕᐃᓕᖏᓐᓂᖅ,
• ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐃᒥᐊᓗᒻᒥᓂᒃ ᐃᒥᕐᓂᖅ,
• ᓈᓚᓐᖏᓐᓂᖅ ᐱᔨᑲᑖᓂᒃ,
• ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑎᑦᓯᓂᖅ ᖃᖓᑕᔫᑉ ᐊᑦᑕᓇᑦᑕᐃᓂᓕᖓᓂᒃ

ᐃᑭᖁᔭᐅᓐᖏᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᑕᐃᒫᒃ ᐱᐅᓯᖃᖅᑐᖃᖅᐸᑦ ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᑐᖃᖅᐸᓪᓗ ᖃᖓᑕᔫᖅ ᖃᖓᑕᓂᖓᓂ, ᐱᑦᓯᐊᖏᑦᑐᖅ ᑎᒍᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ, ᐃᖅᑲᖅᑐᕋᑦᓴᔭᕈᕐᓗᓂ, ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓗ ᐸᓯᔭᑦᓴᐅᓗᓂ.

*ᑲᓇᑕᒥ ᖃᖓᑕᔫᓄᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ ᐃᑭᑎᑦᓯᖁᔨᓐᖏᒻᒪᑕ ᖃᖓᑕᔫᒧᑦ ᑐᓐᖓᕕᑦᓴᖃᑦᓯᐊᑐᐊᕈᑦᑕ ᐃᓄᒃ ᐃᒥᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐅᕝᕙᓗ ᐋᖓᔮᕐᓇᖅᑐᖅᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᓂᕐᒧᑦ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᐃᑭᒪᖃᑎᒥᓄᑦ ᖃᖓᑕᔫᒧᑦ. ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ ᖃᖓᑕᔫᒥ, ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᖏᑦᑕ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᕐᖦ, ᐊᑑᑎᔭᐅᒋᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ.

ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ

ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐸᓚᐃᖅᓯᒪᓂᖅ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᒃ, ᑭᓱᒐᓚᐃᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᑎᒍᒥᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓐᖏᒻᒪᑕ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᖅᑐᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᕈᒥᐊᒐᕐᒦᒍᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓐᖏᒻᒪᑕ ᐃᑦᑎᕐᕕᒻᒥ. ᐊᑏ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᑎᑎᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᖅᑎᑕᐅᓐᖏᑐᑦ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓗᓂ ᑕᐃᒪᐃᑎᑕᐅᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐸᓚᐃᖅᓯᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᑦ (CATSA). ᐅᓇ ᐊᓯᐊᓅᕈᑎ ᑕᒪᒃᑮᑎᒍᑦ ᑐᓂᔭᐅᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᔾᔭᖅᑕᐅᓗᓂ ᐃᑦᑎᕐᕕᒻᒥ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ “ᓇᑦᓴᕈᓐᓇᖅᐱᒍ ᖃᖓᑕᓲᒃᑯᑦ?” http://www.catsa.gc.ca/whatcanIbring