ᑕᑕᕆᐊᓖᑦ

ᑲᑎᖅᓱᐃᓯᒪᒐᑦᑕ ᐊᑕᐅᑦᑎᒧᑦ ᑕᑕᑎᖅᑕᐃᓐᓇᕆᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒋᔭᕐᓂᒃ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᑦᑯᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑐᓴᐅᓯᖅᓯᔾᔪᑎᓂᒃ. ᓇᕿᓐᓂᐊᖅᐸᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓕᒃ ᐊᑐᕆᐊᖃᖅᑕᑦ ᑖᒃᑯᓇᙵᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᕆᓯᒪᔭᓂᒃ.

ᐅᓯᔭᐅᔪᑦ

ᐱᖁᑎᒋᔭᒥᒃ ᑕᐃᒪᓐᓂᕋᐃᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ

ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᑲᔪᖅᓱᖅᑕᐅᓂᖅ

ᑲᓱᕐᕕᒋᑎᒍᑦ

ᖃᓄᐃᓕᖓᔾᔪᓯᕐᓄᑦ ᑕᑕᑎᒐᒃᓴᑦ