ᕿᓂᕐᓂᖅ ᖃᖓᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ

ᐃᓐᓇᐃᑦ ᓄᑕᖅᑲᑦ ᐅᑭᐅᑭᓗᐊᖅᑐᑦ ᐃᓄᑐᐊᑦ
ᖃᖓᑦᑕᐅᑎᒃᓴᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖅᑐᑦ
 

ᐃᖃᓗᓐᓂ ᕼᐊᓕᐹᒃᔅᒧᑦ ᖃᖓᑕᔪᓐᓇᕐᓯᓛᕐᑐᓯ ᔫᓂ 20ᒥ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᓯᑎᐱᕆ 5ᒧᑦ. ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕆᑦ ᐅᓪᓗᒻᒥ! 250ᓂᑦ ᓄᐊᑦᑎᔪᑎᓂᑦ ᐃᓚᒋᐊᕐᓯᓗᓯᓗ ᐊᕉᕋ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᓄᑦ

50%ᒥᑦ ᓄᐊᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᐃᓚᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᖓᑕᒍᕕᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐋᑐᕚᒧᑦ ᐊᐳᕈ 6ᒥᑦ ᐋᒍᓯ 31ᒧᑦ. ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓂᕈᒪᒍᕕᑦ

 ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᒍᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᒃ ᑖᑉᓱᒥᖓᑦ ᐊᑭᑭᒡᓕᕆᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᑭᒥᒃ ᐃᓚᓕᐅᕈᑎᖃᖅᑐᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ. PVT14 ᐊᑐᕐᓗᒍ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᓕᕈᕕᑦ

ᑭᒃᑰᖖᒪᖔᑕ

ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᑐᓐᖓᕕᖃᑦᑐᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᑯᓂᒃ ᐅᑯᐊ ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᖃᖓᑕᓲᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ, ᐸᓯᕕᒃ ᖃᖓᑕᓲᓕᕆᔨᒃᑯᖏᑦ, Transair ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐊᑎᐊᒃᑯᑦ. ᐅᓯᑲᑦᑕᖃᑦᑕᖅᑐᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓯᔭᒃᓴᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ 80 ᐅᖓᑖᓄᑦ, ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᔅᑯᑦ ᖃᖓᑕᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦᒧᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ ᖃᖓᑦᑕᐸᑦᑐᑎᒃ ᐃᐊᑦᒪᑕᓐ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᑐᕚᒥᒃ. ᑲᓇᐃᑎᐊᓐ ᓄᐊᔅᑯᑦ ᑎᒥᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ 1998-ᒥ ᓂᐊᕕᐊᖑᒻᒪᑦ ᓄᐊᑎᐅᕋᒃᑯᓐᓂᑦ, ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐃᓅᕕᐊᓗᐃᑦ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᖏᓐᓂᑦ.

ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕆᑦ